GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  Don’t compare your life with others

  image

  Godmorgen bloggen! I dag vil jeg gerne snakke om et meget vigtigt emne, nemlig det med at man altid tror “græsset er grønnere på den anden side”. I dag sammenligner vi os (desværre) ret så ofte med andre og det er simpelthen så trist, og noget jeg som blogger og instagrammer synes jeg bliver nød til at snakke om, faktisk ser jeg det som min pligt. Jeg kan også selv til tider sammenligne mig selv med andre, hvorfor ser jeg ikke sådan ud, hvorfor har jeg ikke alt dette smarte tøj osv.. – det er desværre næsten umuligt i dag at lade være, når man bliver spamet med smukke billeder på Instagram, reklamer over alt, Pinterest, venner og bekendte der deler deres gode nyheder og liv på Facebook – over alt høre og ser vi kun overfladen (det skal vi altid huske at sige til os selv). Det vi bliver præsenteret for er et glansbillede. De vælger jo ikke at ligge et super kikset billede op af dem selv, og skriver aldrig om at deres mor har kræft, eller at de lige har haft et skænderi med kæresten og forresten taget 3 kg på. – men dette kan alt ske bag facaden. Vi ser bare kun alt det på overfladen, og glemmer at se realistisk på det, da vi bliver blændet af de smukke billeder og urealistisk livsstil.

  Jeg har altid prøvet at være utrolig åben (selvfølgelig til en vis grænse), jeg skal jo stadig kunne føle at min familie, kæreste og venner kan betro mig alt, uden at jeg behøver at ligge det ud på bloggen. Jeg har bare altid synes, det var vigtigt, at jeg også skrev om mine hårde tider. Jeg vil gerne, at i kan realiteter jer til mig og mit liv og I ikke tror at jeg prøver på at opstille et urealistisk glansbillede. Derfor har jeg også på det sidste tænk meget over, hvordan jeg kan gøre min Instagram mere personlig. Jeg ønsker at poste billeder med dagligt indhold som giver mine læsere glæde, men også giver jer noget med på vejen når i har set mine posts.

  En anden ting jeg også synes er vigtig er, at vi ikke dømmer nogle. Dette er deres rejse, deres liv, og egentlig ved vi ikke hvad de går og bøvler med hver dag bag facaden. Lad os istedet for at måle os og være ondskabsfulde og misundelige på hinanden istedet kunne give hinanden en High five og sige – you go girl! Det er så nemt at få hinanden ned med nakken – men det er der ingen der får det bedre af. Istedet spred den gode karma. “We either make ourself miserable or we make ourself strong. The amount of work is the same”. – Dette quote siger så meget, der hvor vi ligger vores energi er der hvor den kommer tilbage igen. Hvis vi istedet vælger at fokusere på virkeligheden, ser det som smukke billeder og en flot facade, og ikke tager det ind så det kan påvirke vores hverdag, vil vi alle få det meget bedre. Lig energien i at være positiv og du vil kunne mærke stor forskel!

  Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, tro mig. Vi har alle ting vi arbejder og kæmper med dagligt. Jeg har også dårlige dage, dage hvor det er svært at finde overskuddet og motivationen. Dage hvor jeg bare har lyst til at smide alt jeg har i hænderne og bare give op! Det er normalt – det er menneskeligt. Det er dage som disse der gør at vi kan føle, mærke livet. Dage som disse der gør vi indser at der er noget at kæmpe for, og vi ikke må give op. Give op er simpelthen en for nem udvej!

  Jeg håber i kunne bruge mine ord og at dette indlæg satte gang i nogle tanker. Nu hvor jeg selv arbejder på de sociale medier syntes jeg bare det er vigtigt at sætte fokus på, at vi ikke lader det styre eller kontrollere os og vores hverdag. Følg kontoer der får dig til at smile frem for at sukke og blive trist, og husk på bag hvert billede/blog/status opdatering er et menneske som også er lavet af kød og blod. Et menneske der også kæmper for sine drømme og har følelser ligesom os. Jeg vælger at give High five og tænke positivt, for det er den energi jeg har lyst til at sprede og selv kan bruge til noget.

  Stort knus og varme tanker jeres Isabella <3

  Good morning all! Today I would like to talk about a very important subject, the feeling a lot of us have sometimes that the “grass is greener on the other side.” Today, we compare ourselves (unfortunately) quite often with others and it’s just so sad, and something I as a blogger and Instagrammer think I must talk about, in fact I see it as my duty. I also sometimes compare myself to others, why do I not look like this, why do I not own all this amazing clothes etc.. – unfortunately it is almost impossible today not to, when you get spamet with beautiful pictures on Instagram, advertisements everywhere, Pinterest and friends who share their good news and life on Facebook – everywhere we hear and we only see the surface (we must always remember to tell ourselves that). What we are only presented with the pretty picture on a postcard. They choose not have to share ugly images of themselves and never write about their mother has cancer, or they just had an argument with her boyfriend and btw. they just gain 3 kg. – But this can all happen behind the scenes. We see just only get presented and see the surface and forget to look realistically at it. We are blind by all these gorgeous images and a unrealistic lifestyle.

  I’ve always tried to be incredibly open to all of you (of course to a certain limit) I still need my friends and family to feel that they can trust me and tell me everything without me having to share it on the blog. I’ve just always thought it was important that I also wrote about my tough times. I would you to know that I am real and authentic and not trying to fake my life and set it up to be an unrealistic picture postcard. Therefore I have also the last few days thought a lot about  how I can make my Instagram more personal. I want to post pictures with daily content that makes my readers happy but also gives you something along the way to think about when you have seen my posts.

  Another thing I think is very important is that we do not judge anyone. This is their journey, their lives, and really we do not know what they are and struggling with every day behind the facade. Let us instead of measuring ourselves and be spiteful and jealous of each other instead give each other a High Five and say – you go girl! It is so easy to get each other down – but no lets change that. Instead spread the good karma. “We either make ourself miserable or we make ourself strong. The Amount of work is the same”. – This quote says so much where we put our energy is where it comes back again. If we instead choose to focus on the reality, see it as beautiful images and as a beautiful facade and do not take it in so it can affect our daily lives, we all will feel so much better. Equals the energy of being positive and you will notice a big difference!

  The grass is not always greener on the other side, believe me. We all have things we work on and are struggle with on daily bases. I also have bad days, days when it’s hard to find my drive and motivation. Days where I just want to throw everything I have in my hands and just give up! It is normal – it is human. It’s days like these that allow us to feel that we live. Days like these makes us realize that there is something to fight for, and we must not give up. Giving up is simply too easy way out!

  I hope you can use my words and that this post gave you something to think about. Now that I am working on social media thought I just think it’s important to highlight that we do not let it manage or control us and our daily lives. Follow accounts that makes you smile rather than sit and be sad, and remember behind every picture/blog/status update is a human being which are also made of flesh and blood. A person who also fights for his or hers dreams and have feelings just like us. I choose to give High five and think positively, because that’s the energy I can use and would like to spread.

  Big hugs and warm thoughts your Isabella <3

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  14th oktober 2016

  READ COMMENTS -

  6 COMMENTS

  Det er sjovt du vælger at poste dette indlæg lige nu, da jeg de sidste mange mange dage har læst på din blog og Instagram flere gange dagligt, da du inspirere mig helt vildt! Tilgengæld er jeg også lidt faldt ind i den tankegang at jeg er meget mindre værd fordi jeg ikke har samme fede lejlighed, tøj, succes osv. Så tak for dit indlæg. Det fik mig til at tænke 🙂

  Hej sødeste Mette <3 Hvor er jeg bare glad for at høre, at du har læst med flere gange dagligt, det betyder al verden for mig. Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at inspirere.
  Og er glad for at mit indlæg kunne sætte det hele lidt i perspektiv. Man skal nemlig huske at tænke på det er billeder og en facade, og det hele måske ikke er lige så perfekt bagved, som man måske går og tror 🙂

  Stort knus og rigtig god weekend,
  jeres Isabella <3

  Åh Isabella, kloge ord fra dig. Og hvor har du så evig ret. Jeg læser selv kun de blogs, hvor jeg føler, at jeg kan mærke mennesket. Det er jo derfor, at man (ihvertfald for mit vedkommende) læser blogs. Man vil gerne relatere til de mennesker, man læser om. Jeg har været/er enormt imponeret over, at du er flyttet tilbage så Danmark efter så mange år i London. Især fordi jeg selv kan relatere til det med at have boet i en udenlandsk storby, der virkelig har formet en som menneske, men at man efter lang tid finder ud af, hvad der er, der virkelig betyder noget for en. Gør en virkelig lykkelig helt ned i maven. Dejlig weekend til dig Isabella 🙂

  Hej sødeste Anne <3 Du har nemlig helt ret, det er nemlig også sådan et forhold jeg forsøger at have med mine læsere. Det at vi kan have en gensidig kommunikation, være oprigtige og give hinanden noget med på vejen 🙂 Jeg ønsker sådan at I kan følge mig bag mine indlæg, og ved jeg ikke prøver på at være mere end den lille sønderjyde jeg er med store drømme.
  OG tusind tak, det er jeg bare så glad for at høre. Det var en kæmpe stor beslutning, og bestemt ikke nemt (stadig svært), men du har ret, man skal huske at lytte til sig selv og gå efter det der gør en glad, ellers vil vi jo aldrig blive oprigtige glad? og det er jo det livet handler om 😀

  Stort knus og rigtig dejlig weekend,
  Isabella

  Thank you love <3 I hope you could use them.

  Biggest hug
  Isabella xx

  LEAVE A COMMENT