GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  How to deal with loosing a friendship


  image

  Der er intet bedre end at have gode veninder. Gode venskaber er uundværlige. Uden kunne vi ikke fungere, jeg kunne i hvert fald ikke! Nu hvor jeg er flyttet til Danmark og største delen af mine veninder bor i London, kan jeg virkelig godt mærke, hvor meget jeg mangler, og savner dem i min hverdag.. Det at kunne invitere dem over til middag, gå hyggelige ture, tage på café – bare det at være sammen mangler jeg ekstremt meget. Derfor er jeg også bare så glad for, at jeg lige har været der for at tilbringe lidt kvalitetstid sammen med igen.

  Det at have en eller flere tætte veninder er sådan en kæmpe styrke for en. Det giver en tryghed, fordi man ved med sikkerhed, at de er der for en, når det brander på. De er der til sjov og ballade og når de er der ved ens side, føler man sig langt stærkere.

  Men hvad skal man gøre, hvis man har en god veninde der pludselig ikke er god for en længere? Man er ikke gode for hinanden? Hvordan skal man “slå” op, og er det egentlig okay at gøre ens forhold “forbi”. Skal man gøre det helt slut, og hvordan skal man tackle det? Så mange spørgsmål, så mange følelser der sidder i klemme..

  Vi har næsten alle, eller desværre mange af os prøvet at miste en tæt eller bedste ven/veninde. Ikke mistet ham/hende fordi hun er gået bort, men mistet ham/hende i den forstand, at man er vokset fra hinanden, blevet valgt fra eller langsomt gledet i hver sin retning. Det kan gøre så pokkers ondt, da man føler, at man har mistet en del af sig selv, lidt som om man pludselig har mistet sin højre arm. Man kan i denne situation føle sig helt vildt trist, skuffet samt magtesløs. Hvad skal man dog stille op, og hvad er det rigtige at gøre i denne situation?
  Skal man vælge at acceptere det, eller blive ved med at kæmpe for at få det til at fungere og hænge sammen? Det at midste en bedste ven/veninde kan næsten gøre mere ondt end kærestesorger..

  Jeg har desværre prøvet 2 gange i mit liv at midste to af mine helt tætteste veninder. En jeg var veninder med i mange, mange år. Voksede op sammen med, vi lavede alt sammen og havde de mest fantastiske år og oplever som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Desværre udviklede det venskab sig til noget der ikke længere var godt for mig.. Vi var ikke længere gode for hinanden. Jeg valgte derfor at sige stop, for ikke at midste mig selv. Det var den hårdeste beslutning jeg nogensinde har haft truffet i mit liv. Større end at gå fra min eks kæreste og langt større end min beslutning om at flytte tilbage til Danmark. Hun var mit et og alt, så det at vælge at “slå op” med en veninde i sådan en ung alder var nok noget at det sværeste jeg nogensinde har gået igennem.
  Mit andet venskab mistede jeg i London. Jeg blev ved med at kæmpe, men blev ved med at blive trampet på, hvor det sluttede meget pludseligt og på en underlig måde, som stadig helt kan forvirre mig, når jeg tænker på det. Hver gang har det gjort så ubeskrivelig ondt!
  Hvornår syntes man, at man har kæmpet nok til at sige det er okay at opgive et tæt venskab?

  Det at man ikke er i stand til at ændre situationen, gør det så frustrerende. Det gør, at du istedet for skal prøve at kigge indad og ændre dig selv og de følelser du har i klemme omkring det. For at komme videre efter, at have mistet et godt venskab er der to vigtige punkter du skal igennem: tilgivelse og accepter.

  Man vil ikke altid kunne forstå hvorfor, og det er spørgsmål du vil komme til at stille dig selv resten af livet, men tilgiv, accepter og move on!

  Giv det tid.. Nemmere sagt en gjort, specielt når det gør så fandens ond, og man sidder og kan føle sig helt ensom, men det vil komme til at tage den tid det tager for at komme videre. Det er bare med ikke at sidde fast i minderne, og i stedet for prøve på, at komme videre. Hvis du går og bærer rundt på vrede og følelsen af, at du er blevet dårlig eller uretfærdig behandlet, vil det kun komme til at gå ud over dig selv, og få det til at tage endnu længere tid. Ikke nok med, at det vil tage længere tid, så vil du også gå og blive i dårligt humør. Det vil komme til at skygge over alt det andet gode du har i dit liv. Det at midste et venskab vil altid ligge i din bagage, men målet er, at få det rygget derud hvor det ikke længere gør ondt.

  Hvor ville et indlæg som dette have hjulpet mig, da jeg gik igennem det, for at få mig selv til at indse jeg kan komme ovenpå og få det godt igen. Vi skal have pakket vreden og vores uforståenhed væk, man vil aldrig kunne forstå det, og vreden vil kun gøre processen hårdere og længere. Respekter livets gang og tilgiv. Tilgivelse er ikke det samme som at sige “det er okay det der er sket”, tilgivelse er heller ikke at glemme. Tilgivelse er en styke der er med til at give dig energi til at komme igennem og “ovenpå” igen.

  Hold fast i og glem ikke alle de gode minder i har haft sammen, og vælg at holde fast i alt det gode der er værd at samle på. Smid alt det du ikke gider at huske på langt væk, og spørg dig selv kritisk om du selv syntes du har handlet rigtigt. Har du gjort alt hvad du kunne, og tænk over hvad du kan lære af dette og tage det med dig fremadrettet.

  Tilgiv også for din ven/veninde for deres skyld, sådan så de også kan komme videre. Husk på alle de gode minder og stunder man har haft sammen, og lig de dårlige bag dig, det behøver ikke at fylde i din bagage. Et rigtigt venskab skal være hvor man støtter og lader hinanden vokse. Der skal være plads, sjov og kærlighed til hinanden. Man skal kunne blotte sine dybeste hemmeligheder og styke hinanden selv i de hårdeste tider. Det er nemt at mærke, når man har fundet en sand veninde, da man ikke tvivler et sekund på, at han/hun vil en det bedste, og omvendt!

  Det er også helt okay, at give slip på en ven/veninde der viser sig ikke længere er god for en. Nogle gange, kan det være det eneste rigtige, for det vigtigste er at huske på sig selv. Et venskab skal give en glæde og energi, ikke gøre en trist eller ulykkelig. Man skal føle sig god nok, og hvis man ikke er det, – så er det ikke det rigtige. Ofte ved man det godt selv.. Beslutningen er bare så svær at tage, at det er nemmer bare at holde fast og holde ud. Men du kommer igennem det, ligesom jeg. Det er ikke nemt, men det kan lade sig gøre. Tilgiv, accepter and move on..

  Stort knus og masser af tanker, kærlighed og kram sendt fra mig til jer
  Isabella <3

  There is nothing better than having good girlfriends. Good friendships are indispensable. Without it we could not function, I certainly could not! Now that I have moved to Denmark and most of my friends live in London, I can really feel how much I’m miss it, and miss them in my everyday life.. To be able to invite them over for dinner, go for long walks, grab a cup of coffee in a coffee shop – just being together. Therefore, I am just so happy that I’be just been in London, ao I finally got to see them again.

  Having that one or more close friends is such a great strength which is irreplaceable. It provides a sense of security because you know for sure that they are there for you, also when life it against you. They are there for fun and when they are there at your side, you feel much stronger.

  But what should you do if you have a good friend who suddenly is not good for you any longer? If you guys ain’t no good for each other? How to “break” up, and is it really okay to do “end” one’s relationship? Should we finish it for good, and how would you tackle it? So many questions, so many emotions jammed..

  We have almost all, or unfortunately many of us tried to lose a close or best friend/girlfriend. Not lost him/her because they have passed away, but lost him/her in the sense that you have grown apart, sorted you out or slowly slid in opposite directions. It can hurt so damn bad, because you feel that you have lost a part of yourself. It kinda feels like you suddenly have lost your right arm. You can in this situation feel wildly sad, disappointed and powerless. How to handle it and what is the right thing to do in this situation?
  Should you choose to accept it, or continue to fight to make it to work? Loosing a best friend/girlfriend can hurt even more than a heartbreak..

  Unfortunately, I have tried twice in my life to lose two of my very closest friends. One I was friends with for many, many years. We grew up together, we did everything together and had the most amazing year and experience that I will never ever forget. Sadly the friendship developed into something that was no longer good for me.. We were no longer good for each other. I therefore chose to say stop, not to risk loosing myself. It was the toughest decision I’ve ever had taken in my life. A much bigger decision than breaking up with my ex boyfriend and far bigger than my decision to move back to Denmark. She was my everything, so choosing to “break up” with a friend at such a young age was probably the hardest thing I’ve ever gone through. 
  My second friendship I lost in London. I continued to fight, but repeatedly got sad. It ended very suddenly and in such a weird way, which still can confuse me, when I think of it. Each time it hurt so indescribably bad!
  When do you know that you have fought enough to say it’s okay to give up a close friendship?

  The fact that you are not able to change the situation, making the whole thing so frustrating. You instead need to try to look inward and change yourself and the feelings you have. To move on after having lost a good friendship there are two important points you must go through: forgiveness and accept.

  You will not be able to understand why, and it’s questions you will ask yourself the rest of your life, but forgive, accept and move on!

  Give it time.. I know it’s easier said than done, especially when it hurts so damn much. It’s so easy to feel lonely when it happens, and it’s going to take the time it takes to move forward. It’s just all about not to get stuck in the memories, and instead  try to move on. If you go and carry round anger and feel that you have been bad or treated unfairly, then you will only make it harder for yourself, and make it take even longer. Not only it’s going to take longer, you’ll be in a bad mood. It will shadow over all the other good things you have in your life. Loosing a friendship will always be in your luggage, but the goal is in your mind to “move it” into a place where it no longer hurts.

  Gosh.. A post like this could have helped me a lot when I went through it, to make myself realize I can get through it. We must pack our anger and our incomprehension away, you will never understand it, and the anger will only make the process harder and longer. Respect lifes journey and forgive. Forgiveness is not the same as saying “it’s okay what’s happened,” Forgiveness is not forgetting. Forgiveness is a strength that helps to give you energy to get through and “on top” again.

  Hold on and do not forget all the good memories you’ve had together and choose to hold on to all the good things that are worth collecting. Throw away everything you do not bother to remember, and ask yourself critically whether you think you have acted the right way. Have you done everything you could, and think about what you can learn from this and take it with you going forward.

  Forgive also for your friend girlfriend sake, so that they also can move forward. Remember all the good memories and moments you had together, and equal put the bad once behind you, it does not need to fill your luggage. A true friendship should be a support and let each other grow. There must be space, fun and love for each other. You must be able to expose your deepest secrets and strength each other even in the toughest times. It is easy to notice when you have found a true friend, because you do not doubt for a second that he she will be there for you no matter what – and the same the other way round!

  It is okay to let go of a friend girlfriend who turns out is no longer good for you. Sometimes, it may be the only right thing to do.. The important thing is to remember yourself. A friendship must give joy and energy, not make you sad or unhappy. People need to feel good enough, and if you are not, – then it is not right. The decision is just so hard to take, it is easier just to hold on and persevere. But you get through it, just like I did. It is not easy but it can be done. Forgive, accept and move on..

  Biggest hug and lots of thoughts, love and kisses sent from me to you
  Isabella <3

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  17th december 2016

  READ COMMENTS -

  5 COMMENTS

  How beautiful and how needed. I started to wonder why do we speak about this topic so little – but I guess there is so much shame and guilt included when having lost a friendship. Thank You for sharing this!

  Warm greetings from cold Estonia

  Tak for det her indlæg! Står selv i situationen og det her hjælper mig virkelig til at træffe den rigtige beslutning.

  Du har evigt ret. Jeg brød for 3 år siden med 4 veninder. Det var mega hårdt, fordi det var piger, der havde betydet meget for mig, men samtidig kunne jeg mærke, at jeg ikke følte mig godt tilpas i deres selskab, og de fik mig til at føle mig mindre værd. I starten var jeg rigtig ked af det, fordi vi havde haft det sjovt sammen og ofte er det et statussymbol at have mange veninder, men jeg kom til den konklusion, at jeg ikke gad at være en del af et miljø, hvor jeg var bange for, de talte grimt om mig, når jeg vendte ryggen til. 3 år efter ved jeg, at det var det rigtige at gøre, fordi de veninder jeg har nu acceptere mig for den jeg er og jeg føler, jeg kan stole på dem. Tak for at bekræfte det!

  This really speaks deep to me because in all honesty I probably have 3/5 girl friends and I don’t really know why because I’ve always loved my friends and they all seem to leave which sounds really sad and it is because I’d love to go out and be able to hang out with a group of people like when i was at college or high school and now my best friend is perhaps moving away to university next year and I genuinely feel like i’ll have no one apart from my boyfriend when she goes because I don’t really see anyone else as they’re already at University or working and although I am too it just be nice to have a group that I see often 🙁
  http://www.pagefrombeth.blogspot.co.uk

  LEAVE A COMMENT