How to tackle feeling lonely

6922FF59-FD5D-4F49-B1BF-7AB4B152EB07

Ensomhed er en skrækkelig følelse, og noget jeg faktisk altid har frygtet skulle ramme mig. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve og gå igennem det, men det er noget vi ikke selv vælger. Det kan ramme os alle <3 I starten kunne jeg ikke lide at snakke om det, da jeg faktisk syntes det var lidt flovt? Nu føler jeg mig faktisk mig helt priviligeret og heldig over, at jeg har været denne hårde tid igennem. Det har fået en masse ting til at gå op for mig, og det lyder helt skrækkeligt at sige, men nu værdsætter og prioritere jeg faktisk min kæreste, familie og venskaber meget højere end før. Jeg ved hvor betydnings fuldt det, er at holde ved lige, og gøre sit for at være en god veninde, kæreste samt søster/bror eller datter.

Jeg har nogle skønne venner, drømme manden og den dejligste familie omkring mig, men alligevel kunne jeg føle mig helt alene. “Heldigvis” for mig, stod disse følelser kun på i et par måneder, men nøj hvor føltes det bare som flere år når man står i det! Det at flytte fra en storby som London til lille Sønderborg er et kæmpe spring, og jeg tror ikke, at jeg var mentalt forberedt på at det kunne komme til at påvirke mig på den måde. Den identitet jeg har haft opbygget mig i London over de sidste 5 år blev pludseligt revet væk fra mig, og  skulle pludseligt starte forfra. Oven i det at jeg skulle falde til i lille Sønderborg igen, så følte jeg også et kæmpe pres der lå på mine skuldre, at Simon min kæreste faldt godt til her. Det er jo igen selvfølge, så dagligt følte jeg et stort ansvar for at både vejret var godt, at vi hygge os, havde noget at lave osv. Jeg ved jo godt, at det var hans eget valg at flytte med, men stadig kunne jeg ikke lade være med at føle mig ansvarlig for hans følelser.

Rent ud sagt har det være (sorry mit sprog), men pisse hårdt fra dag 1. vi flyttede hertil. Vi har heldigvis været utrolig gode til at stå sammen omkring det. Det var lidt en 50/50 chance, om vores forhold kunne holde til det. Det var vist sig, at det har gjort os stærkere end nogenside før. Vi har begge været villige til at arbejde for det, og gøre sit for at vi kunne falde godt til her. Det er en ting der er utrolig vigtigt når man som par flytter land sammen.

Husk at få alt snakket godt igennem sammen inden, sådan så I ved hvad i går ind til, og at i begge har tænkt jer at gøre en stor indsats. Min kæreste har været så god til at falde til her, og kender allerde langt flere unge i Sønderborg end jeg. Det glæder mig så meget, at jeg kan se ham vokse og blive gladere for at være her <3 Det gør også, at jeg kan falde mere til ro og kan nyde det.

Det er jo her jeg er opvokset, min familie og mit land vi er flyttet til. Han kendte jo ingen andre en mig og min familie, så det at skulle gøre ham glad, og få ham til at føle det var det rigtige valg for os, har været ekstremt hårdt press for mig.

Følelserne af ensomhed rammer mig nu stadig en gang imellem, jeg vil ikke lyve over for jer og mig selv. De kommer, men smutter heldigvis hurtigt igen, da jeg nu har lært hvordan jeg skal håndtere dem.

5 gode råd til hvad der har hjulpet mig igennem min ensomhed:

1. Huske på, værdsætte og prioritere de dejlige personer du har i dit liv. Tag initiativet til at komme forbi, invitere dem på lidt lækkert mad eller overrask dem med besøg, kaffe eller et sødt håndskrevet brev. Istedet for at tænke man er glemt eller ikke har nogle, så tag forbi familien. Ring til en sød savnet veninde, og vis dem hvor meget du savner og holder af dem <3

2. Gør en indsats frem for at sidde derhjemme og have ondt af dig selv. Vær åben og imødekommende, og ikke bange for at tage initiativet til at falde i snak med andre unge. Hvis du er faldet i snak med dem et par gang og har modet til det, inviter dem på en hyggelig kop kaffe. Jeg har fået en sød veninde her i Sønderborg ved at invitere hende på vin, og nu ses vi et par gange i ugen – det er super dejligt!

3. Find en hobby eller gør noget god for dig selv. Jeg er begyndt at løbe regelmæssigt, hvilket giver mig en kæmpe glæde. Glæden giver mig overskud og energi til at gøre mere for at falde til og udnytte den smukke, hyggelige by vi bor i. En hobby specielt hvis det f.eks. er yoga, hold træning eller lignende ville også gøre, at man kom ud blandt andre unge, så det kan helt klart anbefales!
Tag ud at cykle hyggelig ture, tage en god bog med ned på stranden. Lad ikke ensomheden holde dig fra at komme ud og lave nogle ting der kunne gøre dig glad. Prøv også at nyd friheden, stilheden og se det som en positiv ting. De mange år i storbyen havde gjort mig vant til, at der ikke var meget tid til overs til mig selv, og nu har jeg pludseligt masser af tid til mig – det er en stor omvæltning, og det er klart det tager tid at vænne sig til <3 Men udnyt derfor tiden, tag en glemt en ny hobby op og prøv at se de mange nye muligheder.

4. Der skal være plads til sine følelser, og det er helt okay at være ked af det engang imellem, bare det ikke bliver hver dag. Der er dage hvor jeg er helt ulykkelig over, at jeg er rejst fra London. Det var min største drøm siden jeg var helt lille, at jeg skulle bo der. Jeg kan glæde mig ved, at jeg havde over 5 fantastisk år der, og nu er det tid til et nyt og spændende kapitel i mit liv. Heldigvis vidste jeg “kilden” til min ensomhed, da det lå i det at flytte fra et hektisk London liv til min lille barndoms by. Jeg havde i flere år vænnet mig til travlheden, den speed London har, så tempoet kørte jo bare derud af, selv da vi var flyttet hertil. Det var som om, vi blev lidt rastløse. Haha! Men sig det er okay, at du føler som du gør. Hiv dig selv op, som jeg og husk at tage ansvar for dine egne følelser.

5. Vores lille Pumpkin har været det aller bedste vi har gjort for os selv siden vi er flyttet hertil. Hun er så kærlig, så glad og giver en sådan en glæde og daglig overskud. Det at vi har haft hende har også “tvunget” os mere ud, flere gange om dagen. Det har givet os noget at være fælles om, og noget ansvar at skulle tage os af med masser af kærlighed. Et kæledyr er en god idé hvis man har tiden og overskuddet til det. Det kræver meget af en, men giver så meget igen! <3

Som kæreste havde jeg selvfølgelig et ansvar for at Simon faldt til, men i bund og grund er det jo hans egen kamp og vilje der skal til. Man ved ikke om det vil komme til at fungere før man prøver, og hvis man virkelig vil hinanden og ser en fremtid sammen, så er jeg sikker på, at det nok skal lykkes. Jeg giver i hvert fald ikke slip, da jeg ved, at jeg har fundet manden jeg gerne vil dele mit liv sammen med.

Jeg håber, at mine få personlige tips kan hjælpe nogle af jer der sidder i samme situation.
Stort knus fra jeres glade Isabella

Loneliness is a terrible feeling, and something I’ve always feared would hit me. I never thought I should experience and go through it, but that’s something we do not choose. It could hit all of us <3 At first I did not like talking about it, because I actually thought it was a bit embassing? Now I actually feel privileged and lucky that I’ve been going through this hard time. It made me realize a lot of things, and I know it sounds terrible to say, but now I really appreciate my boyfriend, family and friendship much more than before. I know how important it is to keep up and be the best friend, boyfriend and sister/brother or daughter you possibly can be.

I have some lovely friends, my dreamy man and the most loving family around me, yet I could feel completely alone. “Fortunately” to me, these feelings only lasted for a couple of months, but just when you are in the middle of it, it feels like several years! Moving from a big city like London to little Sønderborg is a huge step and I do not think I was mentally prepared, that it could affect me in that way. The identity I’ve built in London for the last 5 years was suddenly torn away from one, and suddenly I had to start all over. On top of that, moving to little Sønderborg again, I also felt a lot of pressure on my shoulders that Simon my boyfriend fell well here. I felt a big responsibility for both the weather being good, that we enjoyed ourselves, had something to do, etc. I know that it was his own choice to move with me, but still I feel responsible for his feelings.

In spite of that, it has been (sorry my language), but fucking hard from day 1. we moved here. Fortunately, we have been incredibly good at standing strong together. It was a 50/50 chance in our relationship to move here. It turned out that it made us stronger than ever before. We have both been willing to work for it and make our part to feel good here. It’s one thing that’s incredibly important when you move country as a couple.

Remember to have talked everything though together before you take the big step, so that you know what you’re up to and that both of you have willing to making a an effort. My boyfriend has been so good at meeting people here and he already knows a lot more young people in Sønderborg than I do. I’m so excited about the fact that I can see him grow and be happier here <3 It also makes me feel more calm.

This is where I grew up, my family and my country we have moved to. He knew no one else but me and my family, so every day I felt like I had to make him happy and making him feel like it was the right choice we made.

The feelings of loneliness still hit me sometimes, I do not want to lie to you guys and myself. They come once in a while, but luckily they go fast again, because now I have learned how to handle them.

5 tips that helped me through my loneliness:

1. Keep in mind, appreciate and prioritize the wonderful people you have in your life. Take the initiative to step by, invite them over for some delicious food or surprise them with visits, coffee or a sweet handwritten letter. Instead of thinking you are forgotten or have nobody, then go see your family. Call a sweet missing friend and show them how much you miss and care for them <3

2. Make an effort rather than siting at home and feel sorry for yourself. Be open and welcoming, and do not be afraid to take the initiative to talk to other young people. If you have fallen into conversation with them a couple of times and have the courage, then invite them on a cup of coffee. I have made a sweet friend here in Sønderborg by inviting her over for wine, and now we see each other a couple of times a week – that’s great!

3. Find a hobby or do something good for yourself. I have started running regularly, which gives me a lot of joy. The joy gives me the energy to do more to feel good here and makes me see and realize the beautiful and cozy city we live in. A hobby especially if, it’s Yoga, team training or something like that, would also make you come out among other young people so it is definitely recommended!
Go for a nice ride, take a good book with you and lay in a park of on the beach. Do not let loneliness keep you from coming out and doing things that could make you happy. Also try to enjoy the freedom, the silence and see it as a positive thing. The many years in the big city had made me feel that there was not much time left for myself, and now I suddenly have plenty of time for me – it’s clear it takes time to get used to it to <3 But take advantage of the time, take up a forgotten or new hobby and try to see the many new possibilities.

4. There must be room for your feelings, and it’s okay to be sad once in a while – as long as its not every day. There are days where I am completely unhappy with my choice of leaving London. It was my biggest dream since I was a little girl to move there. I’m glad I had 5 fantastic years there and now it’s time for a new and exciting chapter in my life. Fortunately, I knew the “source” of my loneliness. It was because of moving from a hectic London life to my little childhood city. For several years I had been used to the hustle and bustle of London. It was as if we became a little restless. Haha! But say it’s okay that you feel like you do. Take care of yourself and remember to take responsibility for your own feelings.

5. Our little pumpkin has been the very best we have done for ourselves since we moved here. She is so loving, so happy and giving such a joy and love every single day. Having her has also “forced” us to get our more, since we have to walk her several times a day. It has given us responsibilities to be shared about, which gives us so much love. A pet is a good idea if you have the time and energy to care for it. It takes a lot of time, but gives you so much more than you could ever imagine! <3

As a girlfriend I of course had a responsibility for Simon to like it here, but basically it’s his own struggle and will there decide in the end if he wants it or not. You do not know if it will work before you try and if you really want each other and see a future together, I’m sure it’s going to succeed. I certainly do not want to loose him. I’ve found the man I’d like to share my life with.

I hope my few personal tips can help some of you angels in the same situation.
Big hug from your happy Isabella

 • FacebookTwitterPinterest

10 Responses to How to tackle feeling lonely

  • Tusind tak Sofia <3 er glad for at du syntes om det!

   Jeg arbejder som fuldtids blogger. Lever af at blogge samt min Instagram og så er jeg freelance fotograf for Urban Outfitters.

   Stort knus
   Isabella

 1. Isabella, this is my very first comment in your blog. Sorry for my english, I read you from Spain, love your pictures and your blog posts. I just wanted to say how I appreciate you sincere words, it’s very brave from you to share your feelings with the world.

  Big hug! Un abrazo!

  Guiomar

 2. Such a lovely post – glad to hear that you’re doing so well now and are happy with your choice – it’s definitely a huge regret for me that I moved to london almost exactly when you moved away as I loved all your tips, but I’ve found it just as much fun to follow your life wherever you are. Recently I’ve got really tired of blogs that put on a fake show to their readers about how great their lives are and I love how honest your blog has always been and I’ll definitely be a lifelong fan because of that! Looking forward to many more years of reading and following xxxx

 3. I’ve been feeling lonely these final months I’ve spent at uni. My family are over two hours away and the nature of the course I am on means my friends and I are all working shifts, and it is nearly impossible to find the time to meet. I’ve learnt that sometimes, it’s ok to feel lonely. I usually put on a good vinyl or read a nice book. When the weather is good I go and sit by the river, somewhere so peaceful. A passer-by never fails to start a conversation with me and I find it so lovely to chat to a stranger, outside of work. I’ve learnt to enjoy my own company and accept the fact that spending time or going out by yourself does not make you ‘weird’. Instead, I feel, it has helped me to grow in confidence as a person and to accept myself, flaws and all. Thank you again for a beautiful and relatable read Isabella.

 4. Hej Isabella!
  Jag har inte följt din blogg så länge men du har fångat mig på endast ett fåtal inlägg. Detta främst på grund av din ärlighet.
  Jag är mitt inne i det, känslan av att vara ensam. Det kan komma och gå men finns där med mig i stort sätt hela tiden. Jag har ingen pojkvän eller hund men fantastiska vänner och en underbar familj..som tyvärr inte bor i samma stad men de finns alltid där för mig. Jag borde inte känna såhär men ändå gör jag det. Jag jobbar verkligen med mig själv och hoppas komma ur ensamheten. Jag ska göra mitt bästa och följa dina tips! Tack så jättemycket ♡

 5. Hej Isabella!

  Tack för det här inlägget, behövde vekrligen läsa det just nu <3 Hur kommer det sig att ni flyttade till Sønderborg? Var det på grund av familj/jobb? Har du/ni planer på att flytta tillbaka till London eller till en annan storstad i framtiden? :)

  Stor kram <3

 6. Hej Isabella :-)

  Sejt at du flyttet tilbage til Sønderborg – kommer selv derfra.. Jeg har derfor også altid læst lidt med her men aldrig rigtigt lagt en kommentar. Jeg er vild med den form for ærlighed, at du frivilligt deler ud af for tiden. Især dette indlæg ramte mig. Måske mest fordi jeg selv indimellem kan nikke genkendende til netop dén følelse af at føle sig ensom. I denne verden, hvor vi på de sociale medier nærmest kun deler “perfekte” billeder af os selv, og andre, kan man nogle gange godt gå rundt med illusionen om, at alle andre har det meget godt. Derfor er det på alle måder rart, at du er ærlig og også viser “bagsiden” af det hele. Rart at føle, at man ikke er alene med den følelse!

Leave a reply