GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  moving apartment – update

  AE226D13-244D-40B3-860E-57D67F3C3CBB

  Mine kære læsere! Kan I huske, at jeg skrev DETTE jublende glade indlæg med de ubeskrivelige gode nyheder, at kæresten og jeg havde fundet den smukkeste og skønneste lejlighed, og skulle flytte ind slutningen af November? Yep… Den plan blev desværre ikke til noget. Alt sker af en grund – det ønsker jeg stærkt at tro på. Et par uger inden vi skulle flytte ind, og vi havde overført mange penge til husleje samt indskud fik jeg et trist opkald fra vores udlejnings agency. De ville lige informere os om, at der var blevet sat stillads op omkring hele lejligheden, da bygningen skulle have lagt nyt tag. Jeg spurgte overraskende om det var noget de havde vidst noget til før vi skrev under på vores kontrakt, men det sagde de at de ikke gjorde. (Hvilket jeg har meget svært ved at tro på!) Stilladset blokerede hvert eneste vindue i lejligheden, hvilket gjorde man overhovedet ikke kunne se ud, og ville fra morgen til aften have lam og folk randende forbi vores vinduer – hvilket er vildt forstyrrende for både min kæreste og jeg, da vi arbejder hjemmefra. En af de grunde til at vi valgte lejligheden var netop pga. de store smukke vinduer.
  Stilladset ville ikke kun blokere for lyset men det ville også betyde at folk fra gaden nemt kan kravle op af stilladset og nemt kan lave indbrud – og da kæresten og jeg rejser meget, og ofte ikke er hjemme flere uger i træk, ikke rigtig føler os tryk ved situationen. Jeg spurgte så hvor længe stilladet skulle være oppe, for hvis det var en måneds tid kunne man måske leve med det, men vi snakker altså om et halv år eller mere? Plus vi er går nu ind i vinter perioden hvilket højst sandsynligt betyder forsinkelse pga vejret mm.

  Jeg var utrolig trist over nyhederne, da jeg syntes vi havde fundet DRØMME lejligheden, og pludselig blev de drømme knust. Vi var begge ikke et sekund i tvivl om, at vi blev nød til at trække os fra aftalen, da vi begge ikke kan leve med, at vi ikke få lys ind i vores lejlighed i over et halv år? Vi er derfor blevet boende i min lejlighed hvor jeg før boede med min gode veninde Louise.

  Jeg havde lidt svært ved at acceptere det i starten, men der var ikke noget at gøre. Da jeg konstant har rejst siden jeg flyttede tilbage til London og da kæresten har boet i Nord England har min lejlighed i London mest af alt føltes som en tog station. En platform hvor jeg kom, overnattede, pakkede ud, pakkede og så var jeg afsted igen. Nu hvor kæresten er flyttet ind har vi fået lejligheden gjort rigtig hyggelig, og det er begyndt at føles som et rigtigt hjem <3 Vi har fået rykket rundt i stuen, jeg laver god mad, bager, har venner ovre til hyggelige middage og vi er igang med at indrette soveværelset, sådan så det kan blive rigtig hyggeligt. Vi har fået et skrivebord i stuen, vi har investeret i en printer og i næste uge får kæresten et TV, sådan så han kan følge med i sit foldbold – haha!

  Livet er fantastisk. Jeg er smask forelsket, og om et par få dage har kæresten og jeg været sammen i et år. Et år der har budt på lidt af hvert. Hårde og gode tider – men der er ingen tvivl om, at det bedste der er sket er, at jeg har mødt Fergus, og jeg er over lykkelig over at vi nu bor under samme tag..

  Stort knus fra jeres Isabella

  Dearest followers! Do you remember that I wrote THIS extremely happy and exciting blogpost where I shared the indescribable good news that my man and I had found the most beautiful apartment and we signed the contract and were going to move in late November? Yep… Unfortunately, the plan didn’t really work out that way. Everything happens for a reason – I strongly believe in that. A couple of weeks before we had to move in and we had transferred lots of money for rent as well as deposits I received a sad call from the agency. They just wanted to inform us that a big scaffolding had been set up all around the apartment. Since the building needed a whole new roof. I wondered strongly if that was something the agency knew before Ferhus & I signed the contract? They said they didn’t know anything about it. (Which I have a hard time believing!) The scaffolding blocked every single window in the apartment, and you couldn’t even look out. That also means that we constantly would have workers passing by our windows from morning to night – which is wildly disturbing since both me and my man work from home. One of the main reasons why we decided to go for that apartment was because of the big beautiful windows.
  Not only would the caffolding block the light but it also means that people from the street can easily climb up the scaffolding and easily make burglary – and since we travel a lot and often are away  several weeks in a row, we do not really feel safe with this situation. I then asked how long the scaffold were going to be up, because if it were a month, maybe you could live with it, but we were talking about half a year or more? Plus we are now entering the winter period which most likely means delay due to the weather, etc.

  I was incredibly sad about the news because I thought we had finally found the DREAM APARTMENT. We both knew that we had to withdraw from the agreement. We have therefore decided to stayed in my apartment where I used to live with my best friend Louise.

  I didn’t really wanted to accept it at first, but there was nothing we could do about it. Since I have traveled non stop since I’ve moved back to London and my boyfriend was living in North England, my apartment in London has most of the time felt like a train station. A platform where I came, slept, unpacked, packed and then I left again. Now that Mr boyfriend has moved in, we have done everything we could to make the apartment really cosy, so now it feels like a real home. <3 We have been moved around in the living room, I cook for us, I bake, we have friends over for cosy dinners and we have started to decorate the bedroom. We have got a desk in the living room, we have invested in a printer and next week, my boyfriend gets a TV so that he can watch his folding ball – haha!

  Life is fantastic. I’m crazy in love and in a few days my man and I have been together for a year. This year have been full of big adventures. Hard and good times – but there is no doubt that the best thing that have happened is that I have met Fergus, and I am happy that we now live under the same roof..

  Biggest hug your Isabella

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  30th October 2018

  READ COMMENTS -

  6 COMMENTS

  LEAVE A COMMENT