GALLERIES

  WELCOME TO MY WORLD

  A little glimpse into my daily life

  This is not easy

  missuMine forventninger er høje til alt her i livet. Mest af alt til mig selv. Jeg har utrolig mange drømme – det har jeg altid haft, siden jeg var helt lille. Nu sidder jeg her i London som var en af mine største “teenage drømme”, og jeg er for at være helt ærlig, så stolt og glad for, at jeg for snart 5 år siden var stærk nok til at flytte hertil på egen hånd. Det har ikke været nemt, men hold nu op hvor har det været fedt! Jeg sidder her og prøver så hårdt jeg kan, men alligevel kan jeg ikke holde tårerne tilbage, da det først nu er ved at gå op for mig, at vi skal flytte.
  Heldigvis kan jeg se tilbage på mit London eventyr med et smil på læben. Jeg kan se tilbage stolt over, at jeg kan tage hul på min næste drøm/eventyr med min rygsæk fuld af oplevelser og ny viden. Jeg har opnået alt det jeg drømte om at opnå, da jeg flyttede hertil, og meget, meget mere mere. Jeg kommer ikke hjem med en uddannelse, men jeg kommer hjem med det bedste CV og jeg har allerede det bedste job jeg kunne drømme om: fuldtids blogger. Forleden dag da jeg var sammen med min veninde, som jeg har kendt lige siden jeg flyttede hertil, kunne vi ikke lade være med at grine og snakke om hvor utrolig meget jeg har udviklet mig og vokset over de sidste par år. Jeg har haft mine festlige år hvor det handlede om at komme ud at feste, teste mine grænser, og se hvad London havde at byde på. Nu har mit liv fået nye prioriteter. Det betyder ikke, at jeg ikke nyder at gå i byen eller feste længere, men jeg føler, at jeg er blevet mere voksen. Jeg nyder at kunne lave lækkert mad med mine venner og kæreste og vil egentlig hellere have en dejlig aften hjemme, på café eller grille hos mine forældre, end jeg vil bunde 10 shots og gå på Club. Jeg kan kun ønske for mine børn, at de kommer til at gøre det samme som jeg! For set sig omkring, oplevet en masse, prøvet at bo i et fremmed land osv.

  Jeg er blevet så meget mere klog på mig selv, og hvad jeg godt kunne tænke mig at få ud af mit liv fremover. Jeg savner familie livet, friheden, stilhed og hvad der før tiltalte mig her i London er ting jeg nu søger væk fra. Jeg søger ikke længere de travle shopping gader og bylivet – nej når jeg har tid til at slappe af, så søger jeg hen imod gader, parker og kanaler hvor jeg ved der er færre mennesker og mere ro. Jeg elsker London utrolig højt, men min London drøm har fået en naturlig ende, og jeg ser så meget frem til at lukke dette kapitel med min kæreste og starte et nyt sammen med ham. Dog er det super svært for mig samt min kæreste, da vi begge har haft be bedste år af vores liv her. Vi har fået tætte gode venner, skabt os en god omgangskreds, vi har begge fundet vores yndlings spots her. Det er alt utrolig svært for mig, at skulle give slip på.

  Det er for alvor først nu det går op for mig, at jeg er ved at lukke dette kapitel. Min næse er så tæt at jeg næsten ikke kan trække vejret, mine øjne er røde og brænder efter jeg har grædt.. Tror jeg må gå mig en tur, og få mig lidt frisk luft…

  Livet er inddelt i kapitler, og for at tage hul på et nyt bliver man nød til at få lukket et andet. Om mindre end en uger lukker jeg dette kapitel, og jeg gør det med et smil på læben og tårer i øjnene. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette er den rette beslutning for mig. For min kæreste og jeg! Jeg vil savne mine skønne venner, den fede energi og kreativitet London har osv. Men jeg ved også, at fordi vi flytter betyder det ikke, at vi aldrig kan komme tilbage, og vi har så mange tætte venner her vi kan besøge. Vi skal ikke være bange for at vokse op. Det er en smuk rejse! Store og skræmmende beslutninger kan være ubeskrivelig hårde at tage, men du ved allerede inden i hvad der er det bedste for dig! Lyt til dig selv, og selvom måske ikke alle kan forstå dit valg, så er det jo dig – dit liv du skal lytte til, og ingen andre. Jeg er heldig at jeg har ekstrem stor støtte hjemmefra, og fra mine venner og jeg er lykkelig over, at dette er en beslutning min kæreste og jeg sammen er kommet frem til.

  Vi vil græde os i søvn mange nætter, og egentlig er jeg glad for at det er sådan her vi føler og reagere, da det betyder, at vi har haft et fantastisk eventyr her! Her har jeg opnået mange af mine drømme, fået venskaber for livet, samt her har jeg fundet den mand jeg drømmer om at dele mit liv sammen med. Hvad mere kunne jeg ønske?

  My expectations are high for everything in life. Most of all to myself. I have so many dreams – I’ve always had dreams since I was a little girl. Now I’m sitting here in London which was one of my biggest “teenage dreams” and I am to be honest, proud and happy that I almost 5 years ago was strong enough to move here on my own. It has not been easy, but wow this journey have been great! I sit here and I am trying as hard as I can, but yet I can not hold back the tears, because it just hit me now, that we are actually going to move.

  Fortunately, I can look back at my London adventure with a smile. I can look back proud, that I now get to started my next dream/adventure with my backpack full of experiences and new knowledge. I’ve achieved everything I dreamed of achieving since I moved here, and much, much more more. I do not come home with an education, but I come home with the best CV and I already have the best job I could dream of: full-time blogger.
  The other day when I was with my friend, who I’ve known since I moved here, we could not help but laugh when we talked about how incredibly much I have grown over the last few years. I’ve had my party year when it was all about to going out, test my limits and see what London had to offer. Now my life has new priorities. It does not mean that I do not enjoy going out or partying anymore, but I feel I have become more adult. I enjoy being able to make delicious food with my friends and boyfriend and would really rather have a nice night at a café or have a barbecue with my parents than I will bottoms 10 shots and go clubbing. I can only wish for my children that they are going to do the same as me! Get to travel and see the world, try to live in a foreign country, etc.

  I have learned so much more about myself and what I would like to get out of my life to come. I miss family life, freedom, silence and what before appealed to me here in London are things I am now seeking away from. I no longer seek the busting shopping streets and urban life – no when I have time to relax, so I seek towards the streets, parks and canals where I know there are fewer people and more peace. I love London incredibly much, but my London dream has got a natural end, and I am looking so much forward to closing this chapter with my boyfriend and start a new with him. However, it is super hard for me and my boyfriend when we both have had be the best years of our lives here! We’ve got close good friends,  both of us have found our favorite spots etc. It’s all incredibly difficult for us, having to let go of.

  It is not before now it occurs to me that I’m about to close this chapter. My nose is so closed that I can hardly breathe, my eyes are red and burning after I have cried .. I might have to go for a walk and get me some fresh air…

  Life is divided into chapters, and to open a new one, you are forced to close down another. In less than one week I close this chapter, and I do it with a smile on my lips and tears in her eyes. I am not doubting for a second that this is the right decision for me. For my boyfriend and I! But I will miss my wonderful friends, the rich energy and creativity vibe London have. But I also know that because we are moving does not mean that we can never get back, and we have so many close friends here we can visit whenever we feel like it. We should not be afraid to grow up. It is a beautiful journey! Big and scary decisions can be indescribably hard to take, but you already know deep inside what is the best for you! Listen to yourself, and although perhaps not all can understand your choice, then it’s you – your life you have to listen to, and no others. I am lucky that I have extremely great support from home and from my friends and I am happy that this is a decision my boyfriend and I both feel it’s time to make.

  We will cry ourselves to sleep many nights, and really, I’m happy this is how we feel and react, because  that means that we have had a fantastic adventure here! Here I have achieved many of my dreams, made friendships for life, and here I have found the man I dream to share my life with. What more to wish for?

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Isabella
  ×
  16th juni 2016

  READ COMMENTS -

  12 COMMENTS

  Velkommen hjem igen, glæder mig til at følge dig herhjemme 😉

  love the look, denim is so versatile! 🙂

  Flytter du/I til Danmark?

  I can relate to this so much, so I totally understand your points above… Only that I moved across the ocean by myself when I was quite young, and took risks that few would have the courage to take. I am proud of my achievements so far, just like you, and even though I still live in the same place, I came close to such decision to leave few times now. My heart is and will always be divided between my home land and family, and my other half across the ocean! Wishing you best of luck in your adventure, and trust that the best times are yet to come! xx

  Sabina | http://www.IveGotSunshine.com

  Er det allerede 5 år siden? Hold da ferie. Jeg har fulgt med lige siden, og jeg kan tydeligt huske det indlæg, hvor du sagde at du ville flytte.
  Jeg glæder mig til at følge med herhjemme i DK. 🙂
  Nyd din sidste tid!

  http://www.camillaoverby.dk

  I’m so happy for you starting a new chapter but I’m definitely going to miss your London posts! I can’t wait to see what you get up too next <3

  Daisy x

  weardaisywent.com

  I totally relate to what you are going through. Before studying, I lived in Barcelona for 1 1/2 years and it became my second city. I left because it was time for a new chapter in my life but I still miss it so much!!
  It takes so much courage to make the right decisions for yourself sometimes!

  Good luck on your new adventure!! Looking Forward to your future blogposts inspired by Denmark <3.

  So happy you have had an amazing few years in London – wishing you all of the best for your new adventures! x

  http://www.stylepetal.co.uk

  This post is so beautifully written, Isabella. Even I teared up a bit (well, what can I say, I’m a Cry Baby). Like you already said, your reaction is great, because it shows what an amazing time you had in London. And London will always be there, if you guys ever want to go back. In Germany we say something like “You should stop when things are at their best” (I think in English you would say to leave on a high note), because you will always keep the best memories 🙂

  Although I never met you it’s a shame to hear you’re leaving London! But remember you could be onto bigger and better things now! I can’t wait to see all the new things you get up to! You can always come back and see London again I’m sure!

  Flytter du tilbage til DK? Hilsen en følger der har fulgt med, helt tilbage fra før du flyttede til London

  Så godt skrevet Isabella ❤️ Kan virkelig godt sætte mig ind i dine følelse! Jeg flyttede til Århus (Intet i sammenligning med London – i know ;-)) og som du også nævner var det helt naturligt for min kæreste og jeg at flytte derfra til sidst, vi blev voksne og havde andre prioriteter efter 3 år i den skønne by. Vi savner det tit men ser tilbage på vores tid der med er smil på læben, og glæder os over vi har fået mere ro på tilværelsen igen. Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, at i gerne vil til København at bo? 🙂 nu skriver du, at i begge søger væk fra stærkt befolkede områder osv. Er der et bestemt sted i København i kunne se jer selv bo, hvis man har der in mente?

  Knus <3

  LEAVE A COMMENT