we must love ourself

Processed with VSCO with m5 presetProcessed with VSCO with m5 presetProcessed with VSCO with m5 presetProcessed with VSCO with m5 preset

Mit smukke Cluse ur minder mig om hvor vigtig tiden er. Find det: HER   //   Mit gorgious Cluse Watch remind me how important time is. <3 Find it: HERE

Forår og sommer stå for døren, og det betyder også “forhåbentligt” sol, varme og dejligt vejr. Før havde jeg det altid lidt svært i denne tid, da jeg vidste det også betød shorts, lettere påklædte outfits og korte toppe. Jeg havde “gemt” mig væk i tykke trøjer og kunne slet ikke fordrage at gå i t-shirts eller toppe, det skulle altid være langærmede toppe eller kjoler. For jeg vidste jo godt, at min krop havde ændret sig.

Nu når jeg tænker tilbage på det syntes jeg helt ærligt at det er noget pjat.. Er faktisk helt ked af, at jeg har brugt så meget energi, tid og kræfter på at være ked af det over det. Jeg var jo godt, at jeg ikke en størrelse xxl (hvilket der bestemt heller ikke er noget glat med, – jeg har en bedste veninde fra London som arbejder som curve model for diverse store brands, og rocker hendes smukke curver helt vildt!) Det hele handler i bund og grund om, at vi skal lære at elske os selv for hvordan vi ser ud. Hvis vi ikke er tilfredse så er det os selv og det billede vi har af hvordan vi ønsker vi skal se us, som vi skal arbejde med.

Spring and summer is standing by the door, and it also means “hopefully” sunshine, warm and nice weather. Before I always had a bit of difficulty at this time, as I knew it also meant shorts, lighter dressed outfits and sleeveless tops. I had “hidden myself” in thick cosy jumpers and could not even stand wearing a basic t-shirts or tops, it always had to be a long-sleeved top or dresses. Because I knew that my body had changed.

Now, when I think about it, I feel like “why”, I can not even understand that I felt like that. I’m really sad that I’ve spent so much energy, time and effort feeling bad about it. I knew that I was not a size xxl (which there is certainly nothing wrong with – I have a best friend from London who works as a curve model for various big brands and rocks her beautiful curves like crazy!) The whole thing is basically that we must learn to love ourselves for what we look like. If we are not satisfied then it is ourselves and the picture we have of how we want to see us selves, which we have to work with.

Processed with VSCO with m5 presetProcessed with VSCO with m5 preset

Find mit CLUSE ur: HER   //   Find my CLuse watch: HERE

Der er ikke noget galt i, at men gerne vil ændre noget ved sig selv, – det vil vi stort set alle sammen hvis vi kunne. Min pointe er bare, at det at gå og slå sig selv i hovedet hver dag over det bestemt ikke hjælper, det har tvært imod den modsatte effekt. Hvis man hver dag fortæller sig selv man ser tyk, grim og slasket ud, – så er det også til sidst det billede man ser og tænker om sig selv. Nøj hvor trist! Hvorfor skal vi køre os selv sådan ned med nakken? Der er nok modstand i denne verden, hvorfor skal vi også selv stå i vejen for os selv?

Jeg er igang med at se en dokumentar på Dr.dk der hedder: “Petra elsker sig selv“. Se den HER. Den handler om en dansk super cool og smuk journalist der hedder Petra. Faktisk bliver jeg vildt ked af det når jeg ser den, fordi hun er virkelig en flot, flot ung kvinde men har stort set ingen selvværd. Hun helt ubevidst fortæller hele tiden sig selv, at hun ser forkert ud selvom hun er smuk og har en krop som os fleste.
“Bare jeg taber 5 kg mere” – sådan siger utrolig unge piger til sig selv, og tro mig det er virkelig ikke det der gør jeg glad. Tro mig – been there, done that! Det er først når man begynder at slappe af i sig selv, lader presset og ens stress forlade ens krop og oprindeligt bliver glad i sit liv og med sig selv, at vægten pludselig ikke får nogen betydning, og uden man ser sig om, så falder vægten naturligt på plads.

Der er altid træning og ny kostplan man kan kigge på, men et vægttab vil i princippet være ligemeget hvis vi ikke er glade med os selv. Hver dag fortæl dig selv du er god nok, og få det meste ud af hver dag. Tiden går så stærkt, at man næsten ikke kan nå at følge med, og syntes det vil være så synd at bruge ens kostbare tid på, at være ens værste fjende frem for at være den stærke rygrad vi har brug for.

There is nothing wrong with the fact that we want to change something about ourself – we all would do that if we could. My point is just that if we each day hit ourself in the head for not being the way we want – it is certainly not going to do anything good, it will have the opposite effect. If you tell yourself every day you look fat, ugly and torn out, then it’s eventually the picture you see and think about yourself. How sad is that! Why should we bring ourselves down? There is enough in this world against us, why should we ourself stand in our way?

I’ve started to see a documentary on Dr.dk named “Petra loves herself“. Watch it HERE. It’s about a Danish super cool and beautiful journalist called Petra. In fact, I’m getting sad when I see it because she’s a really cool an pretty young woman but has absolutely no self-esteem. She unconsciously tells herself that she looks wrong even though she is beautiful and has a body like the most of us.
“If I just lost 5 kg more” – It’s crazy how many young girls say that to themselves and believe that if they loose that whey will become happy. Believe me it’s not the solution – Been there, done that! It’s only when you start to relax in yourself, let the pressure and the stress leave your body and initially be happy with your life and with yourself that the weight suddenly without noticing will fall into place.

There is always workout and new diet plan which you can change, but a weight loss will in principle not matter if we are not happy with ourselves. Every day we must tell ourself that we are good enough and get the most out of each day. Time goes so fast that we can hardly keep up with it and therefor it would be a shame to spend our precious time on being one’s worst enemy rather than being the strong backbone we need.

Processed with VSCO with m5 preset

Som en af mine yndlings forfattere Pernille Aalund skrev i sin bog: “10 taler om at turde være sig selv”: ” Der er kun en dig. En af din slags. En i mængden – ingen andre. Du og dig og det, du er. Og det, du er, og det du tænker – dine handlinger – bliver til den du er – forstærket af det du omgiver dig med og dem, du vælger at leve med.

Vi er alle unikke, hver og en, og der er igen som dig eller mig. Derfor skal vi også passe på os selv, fylde vores liv med positive tanker og handle for hvad der gør os godt og glad. Vi skal tænke på vores omgivelser, lever vi en for stresset hverdag, husker vi på os selv. Sæt dig selv først, vi burde altid være nummer et og derefter kommer familie, venner samt kæreste. Hvis vi ikke har det godt med den vi er, hvordan kan vi så få andre til at føle sig godt tilpas omkring os?

Like one of my favorite writers, Pernille Aalund wrote in her book: “10 talks about daring to be yourself”: “There is only one of you. One of your kind. One in the crowd – nobody else. You and what you are. And what you are and what you think – your actions – become what you are-enhanced by what you surround yourself with and those you choose to live with. “

We are all unique, each and every one of us. Therefore, we must also take care of ourselves, fill our lives with positive thoughts and act for what makes us happy. We must think of our surroundings, do we live a too  stressful everyday life, do we remember ourselves? Put yourself first, we should always be number one and then family, friends and boyfriend. If we are not happy with who we are, how can we make others feel comfortable around us?

Processed with VSCO with m5 preset

Denne tale fra samme bog af Pernille Aalund finder jeg enormt inspirerende: “Vi har mulighed for meget mere, end vi tror. Mulighed for at ændre vores liv, mulighed for at vælge lykken, mulighed for at finde kærligheden, hvis den mangler, eller genopfinde den, hvis den, vi har, ikke føles fyldig nok, tilstrækkelig nok eller stærk nok til at løfte os derhen, hvor vi gerne vil være.
Men tiden .. Vi skal begynde med tiden, vi har mulighed for at bruge den bedre:
Mulighed for at fylde den med ingenting i stedet for at fylde den med alt.
Og så i stedet lade alt ske i det ingenting, vi har født.
Som et tomt hus, vi flytter ind i, uden planer.
Uden nogen som helst forestilling om, hvad der skal hænge på væggene, hvad vi vil stille i hjørnerne, eller hvem der skal sidde i sofaen. Lad bare nyt flytte ind og dermed bryde den vane, der har sat dagsordenen for den, du er nu.
Ja, dig..
Gør det modsatte af, hvad du plejer, og i stedet for at planlægge alt og skabe en ny kopi, gentage dig selv – lad det uplanlagte blive en del af alle dine trin – fra mennesker til møbler.
Man kan ikke skifte bane, liv kærlighed, hverdag – når man hænger bad de samme vægge, i de samme rammer med de samme mennesker i vanens navn, i pligtens navn. I angst – tryghed – fordi det føles en lille smule mere sikkert at stå derinde og længes efter noget, man alligevel ikke tror på, kan ske.
Forputtet – forhulet – forbigået – forladt af sig selv.”

Vi skal ikke være bange for at tage nye skridt hvis vi sidder et sted vi ikke ønsker. Jeg er så stolt over, at jeg tude tage skridtet og flytte væk fra min travle London hverdag for at komme ud af en livsstil og vane der var usund for mig. Vi skal turde sige fra, tage et spring og huske på, at så længe vi er gode ved os selv, fortæller os selv vi er unikke, så kan vi langt mere end vi troede var muligt.

Rigtig god dag mine fantastiske læsere <3 Lidt tanker her fra smukke Paris

This speech from the same book by Pernille Aalund I find hugely inspiring: “We have the opportunity for much more than we think. Possibility to change our lives, the opportunity to choose happiness, the opportunity to find love if it is missing or reinventing it if the one we have does not feel rich enough enough or strong enough to lift us where we want to be.
But time .. We must start with time, we have the opportunity to use it better:
Opportunity to fill it with nothing instead of filling it with everything.
And then instead let everything happen in nothing we’ve born.
Like an empty house we move into, without plans.
Without any idea of ​​what to hang on the walls, what we want to place in the corners or who is going to sit on the couch. Just take a new move and break the habit that has set the agenda for the one you are now.
Yes you..
Do the opposite of what you usually do, and instead of scheduling everything and creating a new copy, repeat yourself – let the unplanned to become part of all your steps – from people to furniture.
You can not change course, life, love, everyday – when you hang around the same walls, in the same frame with the same people in the name of the habit, in the name of the duty. In fear – security – because it feels a little bit more safe to stand in there and long for something that you still do not believe in can happen.
Propped – prey – bypassed – left by yourself. “

We should not be afraid to take new steps if we stand somewhere we do not want. I am so proud that I was strong enough to take my step and move away from my busy London everyday life, to get out of a lifestyle and habit that was unhealthy for me. We must dare to take a chance and run and keep in mind that as long as we are good to ourselves, telling ourselves we are unique, we can go far beyond what we thought possible.

Have a lovely day my amazing readers <3 A little thoughts here from beautiful Paris!

 • FacebookTwitterPinterest

6 Responses to we must love ourself

 1. What a beautiful post, Bella!

  I truly understand your words. I have commented on your other post about this subject – which I also loved! Yes, it’s fundamental for us to feel comfortable in our own skin. I believe that you never should try to fit in a beauty standard, after all our diversity is what makes us unique! It’s like that quote: “Be yourself because everyone else is taken!”

  I’m so proud of this project I told you about on the other post and now it’s finally online. I wanna thank you for being an inspiration for me. You’re always so kind and I believe that you’ll enjoy my text, too. If you wanna check, here you go: https://linasbeautysecrets.wordpress.com/2017/04/15/presenting-my-mode-my-beaute-%EF%BB%BF-the-art-of-redefining-yourself/

  As always, much love and many kisses!
  Lina xxx

  • Hi beautiful Lina <3

   I am so glad you commented on this! You are so right with everything. All of us are different, therefore it waste of our time trying to "blend in". Also why? We all should be unique and appreciate who we are and what we have to give.

   Oh it is!! Gosh you are so brave love. I feel so honored that I have helped somehow and being an inspiration for you. That is really big for me to know that I can help someone in such a big and important way.

   I will of course go and read it <3

   Sending you all my love and a big kiss and hug back your way!
   Isabella xxxx

  • Thank you so much gorgeous <3 that's so sweet of you to say! You have a big heart too, to write me a lovely comment like this.

   Sending you a big hug from here,
   Isabella xx

 2. Smukt og vigtigt emne. Det er noget vi alle behøver at tænke over engang i mellem. Livet går kun én vej; fremad. Vi har et valg: Vil vi flyde med tiden og lade det ene ‘nu’ ubemærket tage det næste ‘nu’? Eller vil vi klynge os fast til et forbipasseret ‘nu’ i et umuligt forsøg på at stoppe tiden?

  • Det er bare så rigtigt <3 Tiden går så stærkt, at vi skal huske det er nu. Tiden tager ikke hensyn til os eller hvornår vi mon er klar.
   Er glad for at du kunne lide det smukke.

   Stort knus
   Isabella

Leave a reply